​Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2019

Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2019
Perinnelaivayhdistyksen viidestoista toimintavuosi käynnistyy. Yhdistyksen perustamisen
yhteydessä päätavoitteeksi asetettu purjelaivan rakentaminen saatiin päätökseen toukokuussa 2011
ja vuoden 2012 keväthuollon yhteydessä täydennettiin laivan viimeistelyä. Laivan käytöstä on saatu
purjehduskausien kokemus asiakaspurjehduksilla ja kilpailuissa. Laivan pitämiseksi alkuperäistä
vastaavassa kunnossa ja liikkeessä ovat talkoolaiset tehneet erinomaista työtä niin laivan huollossa,
purjehduksessa kuin muussakin yhdistyksen työssä. Laivan hyvä kunto, saatu purjehduskokemus ja
kertynyt osaaminen purjehdusten järjestämisessä luovat hyvät edellytykset purjehdustoiminnan
jatkamiseen ja kehittämiseen sekä tuotteistamiseen.
Perinnevenekeskuksen tilat ovat olleet käytettävissä vuoden 2014 purjehduskaudesta alkaen Ihanan
tukikohtana. Vuodesta 2015 lähtien telakkahallissa on tehty useita puuveneiden peruskunnostuksia
ja tähän tarkoitukseen halli on edelleen jäsenistön käytössä. Kahviotoiminta toimii vuokrayrittäjän
toimesta ja fanimyymälä toimi Varvituvan tiloissa, yleisötilaisuuksia on järjestetty kesäisin jopa yli
200 hengen tapahtumina.
Ihana Oy toteuttaa kaupalliset risteilyt. Vuoden 2018 aikana saatiin kokemuksia Nirvon väylä- ja
retkisatamasta.
Ihana Oy:n osalta jatketaan osallistumista Laitakarin alueen toimijoiden kanssa yhdessä
yhteismarkkinointihankkeeseen, joka ajoittunee vielä tulevalle vuodelle. Osakaskunnan ja kunnan
sekä muiden toimijoiden kanssa pyritään viemään eteenpäin Laitakarin ja Ihanan kotisataman
kehityshankkeita.
2019 ei tultane osallistumaan pidempiin kilpailuihin ja Ihana liikennöi muutamaa pidempää
purjehdusta lukuun ottamatta kotisatamasta käsin.
Vuoden 2019 aikana jatketaan kansimieskoulutusta, mikä varmistaa kansimiesten taitojen
säilymisen ja tarjoaa uusille nuorille mahdollisuuden purjehdusperinteeseen tutustumiseen ja
merimiestaitojen hankkimiseen. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan edelleen yleisöpurjehduksia
edulliseen hintaan ja panostetaan uuteen jäsenhankintaan erikseen suunnitellulla kampanjalla.
Hallitus esittää syyskokoukselle myös jatkossa erillisen liittymismaksun poistamista
jäsenhankinnan takaamiseksi.
Yhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.
Yhdistyskokoukset, koulutuspurjehdukset ja risteilyt ovat tilaisuuksia, joissa jäsenistö voi tehdä
ehdotuksia ja aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja uusiutumiseksi. Hallitus toteuttaa
yhdistykselle hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa parhaan taitonsa mukaan ja tekee ehdotuksia
yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi vuosisuunnittelun yhteydessä. Kehityspalautetta kerätään
myös kotisivujen ja facebook-sivujen kautta.
Yhdistys on tarjonnut aktiivisille yhdistyksen jäsenille haastetta laivan rakentamisen, huoltamisen
purjehduksen ja varainhankinnan saralla. Näin tulee jatkossakin olemaan ja uudet henkilöt ovat
tervetulleita joukkoon mukaan.

Perinnelaivayhdistys Ihanan toiminnan painopisteet 2019

PAINOPISTE VUONNA 2019
1. Kaljaasin onnistunut talvisäilytys ja kevätkunnostus
Tavoite: Kaljaasi katsastetaan toukokuun alussa ja on valmis aloittamaan kaupallisen
purjehduskauden toukokuun loppupuolella huoltotoimintojen valmistuttua, risteilyjen
aloitus toukokuun aikana.
Toimenpiteet: Huolellinen talvisäilytyksen ja kevätkunnostuksen suunnittelu ja
aktiivinen talkootyö.
Huollon erityiskohteena ovat laivan apukone ja purjeiden mahdollinen osittainen
uusinta. Uuden huoltohenkilöstön hankinta ja huoltopäällikön toimen varmistaminen.
Vastuu: Huoltopäällikkö, turvallisuuspäällikkö, hallitus

MUUT TOIMINNAN PAINOPISTEET
2. Perinnevenekeskuksen aktiivinen käyttö
Tavoite: Perinnevenekeskuksessa rakennetaan ja/tai kunnostetaan puuveneitä.
Kahviotoiminnan kehittämistä jatketaan.
Toimenpiteet: Työtilan tarjoaminen perinneveneiden veneenrakentajille ja kunnostajille.
Kahviotoiminnan varmistaminen.
Vastuu: Yhdistyksen hallitus, laivamestari, Ihana Oy

3. Jäsenmäärä ja jäsenmaksut
Tavoite: Jäsenmäärän säilyttäminen entisellä tasolla.
Toimenpiteet: Aktiivinen jäsenhankinta, hyvä jäsenhankintamateriaali, markkinointi
internetissä, jäsenhankintaa hoidetaan myös risteilyjen yhteydessä. Siirtopurjehdusten
markkinointia jäsenille tehostetaan. Jäsenhankintakampanja suunnitellaan. Liittymismaksun
poistaminen.
Vastuu: Yhdistyksen hallitus, sihteeri ja rahastonhoitaja

4. Viestintä ja julkaisutoiminta
4.1. Ulkoinen viestintä.
Tavoite: Tietoisuus yhdistyksen toiminnasta ja laivan toiminnasta kasvaa. Kaljaasi Ihanan
tunnettuus Luvian ulkopuolella kasvaa. Risteilyt ja koulutuspurjehdukset myydään loppuun.
Nirvon hyväksikäytön tehostaminen, kumppanuusyhteistyön ja kehityshankkeiden
liikkeellelähtö.

Toimenpiteet: Artikkelit valtakunnallisissa ja paikallisissa lehdissä sekä sähköisissä
viestimissä. Lehdistötiedotteet. Internet sivujen ylläpito ajantasaisena ja liikkuvan kuvan
lisäys kiinnostavuutta lisäämään. Hankemahdollisuudet ja niihin osallistuminen myyntiä
tukemaan.
Vastuu: Puheenjohtaja, sihteeri, Ihana Oy
4.2 Selkämeriyhteistyö
Tavoite: Matkailutyöryhmän toiminnan jatkaminen, yhteistyö Selkämeren kansallispuiston
osalta Metsähallituksen kanssa. Osallistuminen Sininen talous Pohjanlahden rannikolla
työryhmään.
Toimenpiteet: Yhteistyösopimus ja tapaamiset.
Vastuu: Nimettävä hallituksen jäsen
4.3. Sisäinen viestintä
Tavoite: Jäsenistön ja talkooväen aktiivisuuden säilyttäminen.
Toimenpiteet: Kaksi jäsenkirjettä, ilmoittelu lehdissä, kotisivut. Purjelaivaperinteeseen
liittyvät yleisötilaisuudet. Ihana-kalenterin julkaiseminen.
Vastuu: Varapuheenjohtaja, julkaisutoimikunta ja sihteeri.
4.4. Kotisivut
Tavoite: Lisääntyvä sivujen käyttö. Ihana Oy:n kanssa yhteistyö Wisenet-järjestelmän
käytössä.
Toimenpiteet: Uudistettujen sivujen huolellinen ylläpito.
Vastuu: Hallituksen nimettävät henkilöt
4.5. Ihana-kirja
Tavoite: Kirja tekee tunnetuksi perinnelaivan rakentamista.
Toimenpiteet: Kirjan saatavuuden ja näkyvyyden varmistaminen myyntiverkoston avulla,
aktiivinen myyntityö.
Vastuu: Kaljaasi Ihana Oy
5. Jäsentilaisuudet
5.1. Varsinaiset kokoukset
Tavoite: Varsinaiset kokoukset pidetään ajallaan hyvin valmisteltuna mielenkiintoisen
oheisohjelman myötä.
Toimenpiteet: Kevätkokouksen yhteydessä tai erillisenä meriperinteeseen liittyvä esitelmä.
Vastuu: Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
5.2. Talkootoiminta
Tavoite: Riittävästi talkooväkeä laivan huoltoon, ylläpitoon ja purjehtimiseen,
perinnevenekeskuksen ylläpitoon sekä muuhun toimintaan.
Toimenpiteet: Talkooväen kokoon kutsumisen tehostaminen ja palkitseminen
Vastuu: Yhdistyksen hallitus, huoltopäällikkö ja sihteeri

6. Yleisötilaisuudet
6.1 Koulutuspurjehdukset
Tavoite: Nuorison kiinnostuksen herättäminen purjelaivaperinteeseen ja merelliseen
luontoon
Toimenpiteet: Koululaispurjehdukset, partiolaiset, leirikoulut, Opintokirjan suunnittelu
koululaisille Nirvon purjehduksiin
Vastuu: Ihana Oy
6.2 Risteilyt
Tavoite: Laivan vuokrasopimuksen ja yhdistyksen budjetin mukainen tuotto
risteilytoiminnasta ja hyvät miehistöt purjehtimassa laivaa
Toimenpiteet: Tehokas markkinointityö, ammattimainen matkanjärjestely ja miehistön
täydennyskoulutus, kehityshankkeet
Vastuu: Kaljaasi Ihana Oy
6.3 Muut yleisötilaisuudet
Tavoite: Taloudellinen onnistuminen, toiminnan markkinointi, yhteishengen lisääminen
Toimenpiteet: Hyvin järjestetyt tilaisuudet. Ihana Jazzin kehittäminen ja nivominen
Eurajoen tapahtumiin
Vastuu: Järjestelytoimikunta
7. Sponsorisopimukset
Tavoite: Tyytyväiset sponsorit, sopimusten uudistaminen tarvittaessa, uusien
sopimuskumppanien aktiivinen etsiminen.
Toimenpiteet: Sponsorisopimusten (1 – 3 kpl) velvoitteiden toteuttaminen, tutkitaan
yhteistyöyritysten kevyempää sopimusmallia pääkumppanuuksien lisäksi
Vastuu: Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Ihana Oy
8. Ihana-tuotemyynti
Tavoite: Varojen kerääminen tuotemyynnin avulla ja laivan markkinointi
Toimenpiteet: Laadukkaat tuotteet, aktiivinen myynti, fanimyynnin tehostaminen
Vastuu: Ihana Oy
9. Nuorisotoiminta
Tavoite: Nuorten osuuden lisääminen toiminnassa
Toimenpiteet: Järjestetään nuorille koulutusta purjelaivoista sekä merimiestaidoista.
Nuorisoyhtistyön kehittäminen partiolaisten, palokuntanuorten ja SSP:n kanssa
Vastuuhenkilö: Hallitus
10. Yhdistyksen taloudellisen tilanteen seuranta
Tavoite: Budjetin toteutuminen, riittävä likviditeetti
Toimenpiteet: Talouden jatkuva seuranta, tulosraportit 3 kk:n välein.

Vastuu: Puheenjohtaja, rahastonhoitaja
11. Perinnevenetiedon kerääminen
Tavoite: Tallentaa tiedot Luvialla olevista perinneveneistä ja niiden omistajien
suunnitelmat veneiden tulevaisuudesta. Kotisivuille ilmoituslomake
perinneveneistä/tarinoista.
Toimenpiteet: Kehityshankkeen yhteydessä toteutus
Vastuu: Nimetty toimikunta

12. Laitakarin kehittäminen
Tavoite: Laitakarin vetovoimatekijöiden lisääminen.
Toimenpiteet: Laitakarin kaavoitusta edistetään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden
kanssa. Telakka-aluetta siistitään edelleen. Valmistellaan tulevia EU-hankkeita laitakarin
kehittämiseksi, meriperinteen elvyttämiseksi ja mm. jatketaan selvitystyötä historiallisiin
laivaväyliin liittyvien EU-hankkeiden käynnistämiseksi. Markkinoinnillinen yhteistyöhanke
käynnistyy Ihana Oy:n kautta, Eurajoen kunnan ja Laitakarin osakaskunnan kanssa jatketaan
yhteistyötä
Vastuu: Hallitus, Ihana Oy

Koe leppoisa Selkämeren tuulahdus